GIS a mapy

Více jak 80% všech dat sbíraných a zpracovávaných společnostmi v různých odvětvích obsahuje geografickou informaci, ať už se jedná o zeměpisné souřadnice, adresu nebo jinou lokalizaci. Naše řešení dokážou v těchto datech odhalit skryté vazby, trendy, rizika, nebo příležitosti, které jsou jen velice těžko odhalitelné běžnými databázovými postupy.

Typické úlohy

Analýzy obchodních dat

Obchodní ekonomická data a informace o zákaznících jsou nejdůležitějším zdrojem interních informací, nad kterými také probíhá nejvíce analýz. Ty jsou pak podkladem pro operativní i strategické plánování a řízení společnosti.

Pokud v zákaznických datech nechybí adresa (nebo rovnou zeměpisné souřadnice), je možné z této databáze vytvořit mapovou vrstvu. Potom můžete využít veškerých dalších informací, které máte k zákazníkům připojené, a přehledně je analyzovat na mapě. Výsledky analýz Vám přinesou odpovědi na tyto otázky:

 • Ve kterých oblastech má naše společnost nejvíce zákazníků?
 • Jsou „úspěšné“ oblasti něčím specifické? Kde můžeme takovýchto oblastí najít víc?
 • Proč se ve vybraných oblastech obchodu nedaří?
 • Jak se vyvíjí prodej zvoleného produktu ve vybraných oblastech?
 • Jaký podíl na trhu má naše společnost u konkrétního produktu v jednotlivých administrativních regionech (např. v obcích, v oblastech PSČ)?
 • Jaký je potenciál jednotlivých oblastí?

Pokud budete znát na tyto a další podobné otázky odpověď, budete schopni lépe reagovat na vývoj trhu a kroky konkurence.

Obchodní teritoria a spádové oblasti

Efektivní rozdělení území mezi obchodní zástupce společnosti a optimální návrh spádových oblastí pro prodejní nebo servisní jednotky jsou častou úlohou geografických analýz. Klíčovou roli zde hraje správná kombinace všech dostupných dat, včetně historických obchodních dat klienta.

Řada společností řeší podobné úlohy intuitivně a ochuzují se tak o možnost zahrnout do svých analýz více proměnných, které spolu zdánlivě nesouvisí. Pokud potřebujete řešit podobné úlohy, rádi Vám pomůžeme řešit následující úlohy:

 • Kolik obyvatel žije v dojezdové vzdálenosti x minut od naší prodejny?
 • Jak se spádové oblasti překrývají a jaký je reálný potenciál jednotlivých prodejen?
 • Jaký je optimální počet obchodních zástupců a jaké mají mít obchodní regiony?
 • Jak automaticky přiřadit obchodní případ k obchodnímu zástupci?
 • Jak přehledně sledovat a analyzovat práci obchodních zástupců?

Vyhledání vhodných lokalit, analýza konkurence

Důsledek nesprávného rozhodnutí při výběru lokality pro nový obchod, pobočku nebo sklad je většinou kritický. Spolehlivé a úplné informace jsou v oblasti expanze velice důležité. Zároveň musí být tyto informace prezentovány přehledně a jasně.

Klíčovým úkolem je příprava a realizace projektů na rozmístění nových prodejních jednotek na existujícím trhu a průběžné hodnocení a analýza kanibalizace stávajících prodejen. Tyto strategie mohou brát v úvahu demografické charakteristiky, konkurenci, nákupní zvyklosti, současné vlastní prodejny, dopravní dostupnost, ekonomický růst regionu a další důležité parametry. Výsledky geografických analýz Vám pomohou:

 • Identifikovat optimální místa pro expanzi.
 • Maximalizovat podíl na trhu a výkon na jednotku současně.
 • Zmírnit kanibalizaci mezi obchody.
 • Určit, které obchody zavřít, nebo které renovovat.
 • Určit potenciál vytipované oblasti.

Sociodemografická a odvětvová data

V současné době jsou data o populaci velmi důležitým zdrojem informací pro rozhodování nejen ve státní správě, ale i v komerčních institucích. Nejznámějším a komplexním zdrojem dat je zcela bezesporu Sčítání lidu, které se provádí každých 10 let.

Velmi často jsou data ze Sčítání lidu doplňována i o další důležité informace, například průměrnou mzdu v regionech, kupní sílu obyvatel, nákupní a jiné zvyklosti obyvatel, pohyb obyvatel v průběhu dne, nebo celou řadu odvětvových statistik pro oblasti stavebnictví, zemědělství, průmyslu apod.

GIS řešení vám umožní všechna tato data zobrazit, kombinovat s vlastními daty, analyzovat a odpovědět vám na otázky:

 • Kde jsou oblasti s dostatečným počtem obyvatel?
 • Jaká je skladba obyvatel ve vytvořené spádové oblasti kolem zamýšlené lokality pro výstavbu nové pobočky?
 • Kde jsou oblasti, které svou skladbou obyvatel nejlépe odpovídají produktům, které nabízíme?
 • Je v cílové oblasti dostatečná kupní síla obyvatel?
 • Kde se nachází firmy, na které cílíme?

Správa technické infrastruktury 

V průmyslových a technicky zaměřených společnostech je používání geografických informačních systémů nezbytnou součástí. Vodárny, dodavatelé elektrické energie, plynárny nebo telekomunikační společnosti musí mít perfektní přehled o svých zařízeních a musí být připraveni řešit kritické situace na své síti.

Kromě standardních geografických analýz je zde také velmi důležitá schopnost výměny a kompatibility dat mezi různými platformami a aplikacemi, zvláště pak mezi CAD a GIS řešeními. Nejčastěji řešenými problémy jsou:

 • Správa a údržba zařízení společnosti (přidání a mazání prvků, změny na zařízeních apod.).
 • Simulace kritických stavů (např. jak a kteří odběratelé budou ovlivněni v případě závady).
 • Geografická vizualizace aktuálního stavu sítě apod.

Odvětví

Obchodní společnosti

 • Strategické plánování, lokalizace a analýza prodejních jednotek
 • Analýza konkurence
 • Management obchodních zástupců, obchodní teritoria
 • Geografický reporting
 • Sociodemografické analýzy

Telekomunikace

 • Správa, údržba a plánování technické infrastruktury
 • Analýzy pokrytí území vlastními službami
 • Analýza vlastní prodejní sítě, partnerské sítě a konkurence
 • Sociodemografické a odvětvové analýzy

Finance a pojišťovnictví

 • Strategické plánování, lokalizace a analýza prodejních jednotek
 • Analýza konkurence
 • Geografický reporting
 • Risk management
 • Analýzy zákazníků, sociodemografická a odvětvová data

Veřejná správa

 • Správa, údržba a plánování infrastruktury ve správě vlády, krajů i obecních úřadů
 • Plánování a analýzy služeb občanům
 • Sociodemografické analýzy
 • Krizové řízení, analýzy kriminality a otázky státní bezpečnosti