Silniční sítě

Mapové vrstvy silniční a uliční sítě státu

Silniční mapy zobrazují podrobnou vektorovou síť silničních a uličních úseků. Jednotlivé úseky mohou obsahovat řadu atributů, jako název a kód silnice, nebo třídu a typ komunikace. Podle nich je možné nastavit rychlosti jednotlivých silničních úseků a tím zpřesnit např. plánování a optimalizaci tras.

Silniční sítě
Využití
Vektorové mapové podklady silničních sítí slouží především jako:
  • Podkladový zdroj pro vyhledávání, plánování a optimalizaci tras např. obchodních zástupců a rozvozu zboží.
  • Zdroj dat pro tvorbu spádových oblastí.
  • Zdroj pro geografickou vizualizaci a analýzy (např. vytíženost jednotlivých silničních úseků apod.).

Verze

RRoute 100 České republiky

Mapový komplet vektorových vrstev České republiky vycházející z měřítka 1:100 000 včetně polohopisu a místopisu. Mapový komplet obsahuje kompletní silniční síť do úrovně III. třídy silnic včetně zpevněných lesních a polních cest, železniční síť s nádražími a zastávkami. Sada je doplněna samostatnými mapovými vrstvami zastavěných ploch, lesů, zeleně, chráněných oblastí a podrobnou sítí vodních toků a vodních ploch.

Silniční síť je možné použít pro základní plánování, optimalizace tras a tvorbu spádových regionů.

SPodrobná silniční síť

Přesné silniční sítě, které jsou zpracovány až do úrovně uliční sítě měst a beze zbytku pokrývají dané území. Jsou zpravidla pořizovány lokalizací a zaměřováním objektu přímo v terénu a doplněny podklady od komerčních subjektů, státních institucí a z veřejně dostupných zdrojů.

Některé mapové balíky mohou obsahovat rozsáhlé množství doplňkových topografických vrstev (sídla, vodní toky, průmyslové zóny, železnice, letiště, apod.), vrstvy administrativního členění.

Silniční síť je vhodná pro využití při řešení dopravních úloh, je možné ji použít v softwarech určených k detailnímu plánování a optimalizaci tras a tvorbě spádových regionů.

OOSM silniční síť

Jedná se o volně dostupné mapové podklady silničních sítí, které jsou vytvářeny komunitou dobrovolníků na základě volně dostupných digitalizovaných map. Jelikož jejich převod a příprava do GIS formátů může být komplikovaná, nabízíme služby převodu a nastavení silniční sítě pro použití v softwarech zákazníka.

Mapové podklady jsou dostupné téměř pro všechny země světa. Je ovšem nutné počítat s odlišnou úrovní obsahu a kvality dat pro jednotlivá území.

Specifikace

Nabídka silničních sítí je velmi široká nejen pro Českou republiku, ale také pro země celého světa. Je závislá na míře detailu pokrytí a výběru území. Jsme schopni zajistit také mapové podklady světově významných poskytovatelů. S výběrem správné silniční sítě vám poradíme.

Formáty

MapInfo TAB, ESRI SHP, data jsme schopni převést i do jiných vektorových formátů.

Souřadnicové systémy

S-JTSK, WGS-84 nebo UTM