Optimalizace tras

Optimalizace rozvozu zboží a tras obchodních zástupců hraje významnou roli v úspoře nákladů firmy. Úspora nákladů však není jediným přínosem. Nižší počet vozidel, zkrácení času plánování rozvozu, lepší služby zákazníkům nebo vyvážené regiony obchodních zástupců patří mezi další pozitivní efekty, které hrají mnohdy rozhodující roli v konkurenceschopnosti firmy.

Typické úlohy

Optimalizace tras obchodních zástupců

Práce obchodních zástupců a obchodní zástupci samotní jsou velmi důležitou součástí firmy. Pravidelný kontakt se zákazníkem hraje klíčovou roli v celkové úspěšnosti firmy. Nejde zpravidla pouze o vyřizování objednávek, ale stále více i o sběr marketingových dat, kontrolu zboží, servisní zásahy, sledování aktivity konkurence nebo získávání nových zákazníků. Cílem by měla být minimalizace času stráveného v autě, co nejvíce času u zákazníků a usnadnění práce samotným obchodním zástupcům.

Náklady spojené s prací obchodních zástupců nejsou zanedbatelné. Zpravidla se jedná o cenu práce, náklady na provoz vozidla, náklady na telefon a další vedlejší náklady. Vzhledem k tomu, že všechny uvedené náklady mají tendenci spíše růst, optimalizace obchodních zástupců je nepostradatelná.

Pomoci vám můžeme především s těmito úlohami:

 • Modelování regionů obchodních zástupců.
 • Optimální počet obchodních zástupců při dodržení vstupních podmínek klienta.
 • Kontrola stávajících tras obchodních zástupců.
 • Optimalizace a návrh nových tras stávajícího obchodního týmu s dodržením vstupních parametrů jako jsou frekvence návštěv, délka návštěv, časová okna apod.
 • Komplexní optimalizace obchodního týmu při strategických změnách společnosti (snížení počtu obchodních zástupců, zvýšení počtu obchodních zástupců při expanzi apod.).

Plánování rozvozu a svozu zboží

Oblast dopravy je v řadě společností velice důležitou a nezastupitelnou součástí. Podílí se nemalou měrou na celkových nákladech firmy a zároveň svojí kvalitou významně ovlivňuje spokojenost zákazníků a tím i tržby.

Firmy, využívající pro dopravu svých výrobků externí společnosti, řeší řadu otázek; mimo jiné zda kvalita poskytovaných služeb odpovídá ceně, zda není možné cenu snížit nebo zda není vhodné externí dopravu nahradit dopravou vlastní apod.

Problematika rozvozu nebo svozu zboží zahrnuje především tyto úlohy:

 • Optimalizace velikosti vozového parku.
 • Každodenní operativní plánování rozvozových či svozových tras.
 • Přesnost lokalizace odběrných míst.
 • Optimální umístění skladů a dep.
 • Obchodní problematika spojená s tvorbou nabídek spedičních společností.

Kontrola a optimalizace zavedených fixních tras

Optimalizace fixních tras se zaměřuje na situace, kdy nedochází k příliš velké změně odběrných míst a každý den se realizují stejné trasy, které jsou zafixovány na určité období. Dalším případem mohou být situace, kdy společnost realizuje distribuci zboží nebo služeb pomocí externích společností a chce mít větší kontrolu nad vykazovanými službami svých dodavatelů.

Pro optimalizaci fixních tras nemusí být nezbytně nutný nákup a implementace softwarového vybavení. Analýzy a optimalizace je možné provést formou služby, kterou je možné pravidelně opakovat (např. při změně odběratelů, obchodních strategií, změně silniční sítě apod.).

V případě zájmu o provedení optimalizačních analýz nás kontaktujte.

Odvětví

Zdravotnictví

 • Optimalizace návštěv v domácnostech
 • Dodávka zdravotnického vybavení a materiálu
 • Servis a údržba zdravotnického vybavení
 • Plánování tras obchodních zástupců

Obchodní společnosti

 • Strategické plánování
 • Modelování oblastí obchodních zástupců, sledování jejich výkonnosti
 • Optimalizace tras obchodních zástupců
 • Porovnání naplánovaných a reálných tras
 • Plánování a realizace akvizičních návštěv

Spediční firmy

 • Operativní plánování tras rozvozu a svozu zboží
 • Optimalizace velikosti vozového parku
 • Optimalizace rozmístění dep
 • Podklady pro tvorbu obchodních nabídek

Servis a údržba

 • Plánování servisních zásahů
 • Geografické přiřazení zakázky ke konkrétnímu pracovníkovi
 • Tvorba spádových regionů servisních techniků