Tasha

Nástroj pro plánování tras rozvozu a svozu zboží

Softwarové řešení Tasha je profesionální aplikace určená k optimalizaci tras rozvozu a svozu zboží. Jejím hlavním úkolem je minimalizovat náklady na dopravu a výrazně zkrátit čas, který dispečer potřebuje pro plánování. Výsledkem používání aplikace Tasha jsou nižší náklady na dopravu společnosti, optimalizace vozového parku, výrazná úspora času nutného k plánování, lepší informovanost a podklady řidičům a skladu, ale také zkvalitnění služeb zákazníkům.

Aplikace Tasha je určená především pro uživatele, kteří potřebují:

 • Optimalizovat svoji dopravu na základě celé řady faktorů, jako je množství zboží, pracovní dny, otevírací hodiny, náklady na kilometr, fixní náklady, fixní a variabilní doba vykládky a spousta dalších parametrů.
 • Mít možnost „ohodnotit“ svůj dosavadní rozvoz a porovnat ho s navrhovaným rozvozem, případně rozhodnout, zda je výhodnější zakázku realizovat externím dopravcem (kurýrem).
 • Optimalizovat svůj vozový park na základě reálných potřeb.
 • Výrazně zkrátit dobu plánování rozvozů.
 • Zrychlit a zkvalitnit servis a služby svým zákazníkům a ulehčit práci řidičům.
TourSolver

Navržené trasy je možné přehledně zobrazit na mapě v rámci mapového okna a přímo v něm provádět některé vybrané operace, např. přeložit zakázku na jinou trasu (vozidlo). Celkovou statistiku plánování a itinerář pro každé vozidlo je možné vyexportovat do běžných formátů, případně odeslat na mobilní zařízení řidiče.

Aplikace Tasha je nenahraditelným pomocníkem pro všechny dispečery a další specialisty v oblasti logistiky.

Způsoby použití

Plánování rozvozu a svozu zboží

Aplikaci Tasha je možné používat jako nástroj na operativní plánování rozvozových a svozových linek, ať už se jedná o optimalizaci na jeden nebo více dnů. Typická práce se skládá většinou z načtení databáze zákazníků, nastavení požadovaných parametrů (např. množství zboží, časová okna,...), optimalizace a exportu výsledků.

K nejčastěji používaným optimalizačním parametrům patří:

Časové parametry u zákazníků
 • Časová okna, kdy mohou být zastávky u zákazníků vykonány.
 • Fixní a variabilní délka zastávky u zákazníka.
 • Dny, ve kterých může být návštěva vykonána.
Množstevní a kapacitní parametry
 • Tasha umožňuje pracovat s vícero množstevními parametry. Je tak např. možné kombinovat váhu zboží, kusy zboží, objem a další.
Požadované vlastnosti vozidla
 • Aplikace umožňuje u každého zákazníka zadat specifické požadavky, které má vozidlo splňovat (např. zvedací plošina, závoz konkrétním vozidlem apod.)
 • Možnost zadání různých míst výjezdu, dep a míst pro návrat vozidla.
Specifické a méně typické schopnosti systému
 • Zakázka může být rozvoz, svoz, převoz (z místa A do B, mimo depa).
 • Vozidla nemusí mít pevně definován konec trasy.
 • Práce s homogenními typy produktu jako mléko, písek, cihly apod. (místa, kde se produkt vyrábí, nebo kam se má svážet; místa mají potřebu / maximální množství / minimální dodané / odebrané; místa mohou dávat různé ohodnocení svezeného produktu; určitá vozidla nemohou na určitá místa).
 • Zakázky, které mohou být svezeny / rozvezeny do více míst.
 • Modelování situace tahač / návěsy.
Časové parametry u vozidel
 • Začátek a konec pracovní doby.
 • Možnost optimálního posunutí času výjezdu podle první návštěvy.
 • Zákonné přestávky.
 • Fixní a variabilní čas na nakládku a vykládku vozidla v depu.
 • Vícedenní operace.
 • Více směn na vozidle.
Nákladové parametry
 • Náklady na jednotku vzdálenosti (např. cena za 1 ujetý kilometr).
 • Náklady na hodinu.
 • Pásmové / paušální náklady (čím vice km, tím jsou například levnější externí dopravci).
 • Fixní náklady při (ne)využití vozidla.
 • Náklad na neobsloužení zakázky (volitelná funkce).
Tasha

Průběh výpočtu tras, zobrazení průběžných hodnot a schematických tras na mapě.

Tasha

Zobrazení zakázek a dalších prvků trasy na časové ose - Gantt diagramu.

Tasha

Možnost dispečerského zásahu a vyřešení nenaložených zakázek se současnou informací, zda a jak se naložení zakázky projeví na porušení vstupních podmínek.

Tasha

Zobrazení tras na mapě umožňuje dispečerovi provádět i manuální zásahy do naplánovaných linek, například přeložení zakázky na jinou trasu, vyřazení zakázky apod.

Vyhodnocení existujících tras

Optimalizační parametry je možné v aplikaci Tasha nastavit tak, aby výpočetní algoritmus provedl rekonstrukci tras přesně tak, jak byly trasy realizovány ve skutečnosti. To znamená, že bude zastávka realizována stejným vozidlem a ve stejném pořadí jako ve skutečnosti. Výsledek je pak možné porovnat s reálně uskutečněnými trasami (např. při kontrolách dodavatelských společností), nebo s trasami optimalizovanými.

Moduly aplikace Tasha

Základní funkcí aplikace Tasha je optimalizace tras. Kromě této primární funkce je však s dispečerskou prací spojena celá řada operací, které ji buď předchází, doplňují ji, nebo na ni plynule navazují. Příkladem může být přesné umístění zákazníků na mapě, zpětné vyhodnocení rozvozů a celá řada dalších činností. K jejich provádění využívá aplikace Tasha skupinu rozšiřujících modulů, jejichž stručný popis najdete níže.

Modul KPI

KPI (key performance indicators, klíčové výkonnostní ukazatele) jsou široce používaným nástrojem k měření a vyhodnocení výkonnosti. Každá oblast činnosti pracuje s různými KPI ukazateli, které si jednotlivé firmy dále upravují dle vlastních potřeb. V oblasti dopravy je možné pracovat s celou řadou ukazatelů, jako je cena za rozvezený kilogram, čas jízdy, ujeté kilometry, vytíženost vozidel a spousta dalších.

Aplikace Tasha ukládá všechny údaje o naplánovaných trasách a pohybech vašich vozidel do databáze. Po určité době je databáze naplněna velkým množstvím cenných dat, které se však zároveň stanou obtížně zpracovatelné pomocí tradičních nástrojů jako je Microsoft Excel. Zvláště v situacích, kdy je pro manažerské rozhodnutí potřeba zpracovat KPI analýzy rychle. Právě tyto situace řeší výborně modul KPI, který svým uživatelům poskytuje odpovědi na jejich otázky rychle a přehledně, pomocí grafů a tabulek s hodnotami.

Uživateli modulu KPI však nemusí být pouze dispečeři, kteří samotné rozvozové a svozové trasy plánují. V modulu KPI najdou výborného pomocníka i vedoucí pracovníci, kteří pomocí něj mohou kromě standardních KPI ukazatelů analyzovat a zlepšovat práci svého dispečerského týmu.

Zajímavým ukazatelem může být dlouhodobě cena rozvezeného kila zboží, který jasně ukazuje na efektivitu, s jakou doprava společnosti pracuje. Pomocí KPI modulu můžete také jednoduše porovnat práci dispečerů, nebo vyhodnocovat kteří klienti jsou pro vás z hlediska distribuce nerentabilní.

V přehledném okně může uživatel sledovat, zda se distribuce společnosti prodražuje, které linky jsou nejdražší, jaký je vývoj sledovaného ukazatele v čase apod.

Geokódování adres

Pro provedení optimalizace tras je nezbytné, aby zákaznická databáze i databáze disponibilních vozidel obsahovala zeměpisné souřadnice. Přesnost umístění je pak důležitá pro kvalitu plánování.

Pokud má uživatel souřadnice uložené ve svých databázích, aplikace Tasha bude schopná souřadnice převzít a provádět optimalizace. Pokud zeměpisné souřadnice XY nemá uživatel k dispozici, je nutné je před samotným procesem optimalizace doplnit. Toto je možné provést buď manuálně pomocí různých dostupných webových stránek, nebo automaticky. Manuální proces je relativně pracný. Modul Geokódování v aplikaci Tasha umožňuje geokódovat adresy dávkově, odpadá tak nutnost přepisování adres a celý proces je výrazně rychlejší.

Geokódování v Tashi je provozováno jako web service, budete tak k němu mít přístup odkudkoliv s přístupem k internetu. Pro geokódování českých a slovenských adres je možné využít algoritmus nástroje GeoMarker od společnosti CSmap - GeoMarker Pro, který umožňuje provádět automatické i manuální geokódování a disponuje pokročilým algoritmem pro vyhledání a opravu překlepů a nekompletně zapsaných adres.

Aplikace využívá ke geokódování celou adresu a je schopná nalézt relevantní adresní údaje mezi daty, které s adresou nesouvisí. Jednotlivé části řadí dle důležitosti. Pokud je zadáno validní PSČ, které však nekoresponduje se zadaným městem, nabídne uživateli možnost zadání upřesňujících informací (kraje, okresu, polohy atd.), které pak pomohou špatně zadanou adresu interpretovat. Zásah uživatele je však potřeba v krajních případech, kdy je adresa velmi chybně a nelogicky definována.

Co je what3words?

what3words je alternativou geolokačních systémů založených na poštovních adresách nebo zeměpisných souřadnicích. Celý svět je v tomto systému rozdělen na čtverce 3×3 metry a každému čtverci je přiděleno unikátní jméno sestavené ze tří slov. Z výběru slov se vylučují slova špatně srozumitelná, zaměnitelná nebo vulgární. Dbá se také na to, aby podobné kombinace slov neoznačovaly čtverce v sousedství, ale pokud možno hodně vzdálené.

V případě potřeby je možné do aplikace Tasha napojit celou řadu webových služeb včetně Google, Here Maps, Nominatim, Open Cage, Ruian nebo what3words, které geokódování adresních záznamů umožňují. Některé z těchto služeb jsou poskytovány uživatelům zdarma, u některých je nutné zakoupit licenci.

Pro návrh optimálního způsobu geokódování nás kontaktujte. Proces geokódování jsme schopni zákazníkům nabídnout i formou služby.

Modul Kurýr

Modul Kurýr je skvělým doplňkem aplikace Tasha, který umožňuje dispečerům porovnat cenu za doručení vlastními vozidly proti ceně za doručení externími kurýrními službami, jako jsou v České republice DPD, PPL, FOFR, Česká pošta a další.

Každá rozvozová trasa má své specifika a každý odběratel na ní je různě rentabilní. Rozvážet vše vlastními vozidly tak může být v některých případech nákladnější než využití externích dopravců. Dobrou pomůckou k rozlišení ziskových a ztrátových zakázek je cena za neobsloužení. Cena za neobsloužení je hypotetická nákladová položka nastupující v případě nedoručení zboží.

Parametr ceny za neobsloužení je pro Tashu jedním z mnoha kritérií, podle kterých sestavuje efektivní rozvozové trasy. Modul Kurýr umožňuje uživatelům odpovědět na otázky typu: Přesunout zakázku na jiný den? nebo Poslat za ním raději externí kurýrní službu?

V Tashi je možné uložit a porovnávat ceníky více konkurenčních dopravních služeb. V České republice je běžné využívání služeb kurýru společností jako DPD, PPL, FOFR případně i Česká pošta. Tasha vám automaticky spočítá a ukáže cenu jednotlivých kurýrů u každé zakázky, vybere z nich tu nejlevnější a stanoví ji jako cenu za neobsloužení. Modul Kurýr je tak ideálním řešením nejen pro eshopy.

Pokud náklady za vlastní dopravu (doručení zakázky) překročí nejlevnějšího z Kurýrů, aplikace takovou zakázku ponechá jako neobslouženou a přidělí jí informaci o ceně a názvu nejlevnějšího kurýra.

Dispečer se může samozřejmě kdykoliv rozhodnout, že chce z jakýchkoliv důvodů zákazníka zavézt vlastní dopravou (např. velké rozměry, křehkost zboží, hodnota zakázky, VIP zákazník). Stačí, že příslušnou zakázku označí volbou “Vždy zkus naložit”.

Komunikační modul

Komunikační modul Tasha hromadně informuje vaše klienty i řidiče pomocí informační SMS nebo emailu. Tasha již má v sobě zabudováno základní přemostění pro SMS brány. Služba, tak může být uvedena velice rychle do provozu a zvýšit úroveň vašeho zákaznického servisu.

Pomocí systému Tasha vytvoříte během pár minut optimální rozvozový nebo svozový plán. Získáte tak informaci, kdy budete zavážet či svážet konkrétní zákazníky. Zvolíte si obsah zpráv a nastavíte proměnné, které bude systém automaticky dosazovat. Tím mohou být adresy, časy, ceny (dobírka), odkazy na weby apod. Díky vysokému stupni automatizace je rozesílání zpráv mimořádně pohodlné. Aniž byste museli cokoliv dalšího nastavovat, zmáčknete tlačítko a systém automaticky rozešle přes SMS bránu informace zákazníkům.

Komunikační modul Tasha také obsahuje možnost komunikace s řidiči pomocí emailového klienta. Pokud řidiči mají k dispozici chytré telefony s datovým připojením, můžete jim zaslat bohaté informace o trase, jako třeba pořadí zakázek, adresu doručení, čas příjezdu, obsah zakázky (typ nákladu, váhu, rozměr), doporučené časy příjezdů a odjezdů, předběžné časy přejezdů, důležité informace o zákaznících (otevírací doba, kontaktní osoba,...), mapu trasy a další spoustu informací. Výhodou je neomezené množství informací a samozřejmě také fakt, že je tato služba zdarma.

GPS modul

GPS modul aplikace Tasha umožňuje nahrát data od téměř jakéhokoliv tuzemského poskytovatele sledování vozidel a promítnout takto zaznamenané trasy jako přes kopírák na mapě. Dispečer tak má pomocí tohoto modulu možnost porovnat trasu plánovanou proti trase skutečně odjeté.

Tyto data je pak možné také vyhodnocovat v modulu KPI. Např. rozdíly za určité období (rok, měsíc, den) vyjádřené v procentech. Uživatel si tak může zpětně vyfiltrovat týden vozidla s nejvyšším rozdílem km a ty pak detailně řešit v konkrétním dni a zobrazením na mapě.

Modul Mýto

Aplikace Tasha umožňuje pracovat s úseky, na kterých se vybírá mýto v České i Slovenské republice. Buď je možné provést zákaz plánování tras po zpoplatněných úsecích cest, a to dodáním map, které neumožňují plánovat trasy po mýtných úsecích.

Druhou variantou je možnost u jednotlivých linek zadat taxu, kolik stojí mýtné na určitém typu cesty (I. třídy nebo dálnice). Systém Tasha pak po dokončení výpočtu zákazníka informuje o počtu najetých km po mýtných úsecích pro konkrétní linku či celý rozvoz a o výši nákladů spojených s placením mýta.

Technická specifikace

Mapové podklady

Pro Česko a Slovensko používá aplikace Tasha open source mapy OpenStreetMap (v ceně řešení). Britští, australští nebo kanadští zákazníci preferují komerční mapy HERE. V rámci implementačního procesu je možné pro použití připravit téměř jakékoliv topologicky korektní mapové podklady za příplatek.

Aplikace Tasha pracuje se 4 základními typy map:

LCV (light carrier vehicles) - pro vozidla, která se pohybují rychlostmi kolem maximální povolené rychlosti a která projedou všude, kudy projede osobní auto. Jejich hmotnost nepřesahuje 3,5 tuny a výška 2,5 metru.

HGV 7.5 (heavy goods vehicle) - vozidla omezená mosty s nosností menší než 7,5 tuny a podjezdy nižšími než 3,4 metru. Očekává se nižší průměrná rychlost.

HGV 12 - vozidla omezená mosty s nosností menší než 12 tun a podjezdy nižšími než 3,6 metru. Ještě nižší rychlost.

HGV 18 - vozidla omezená mosty s nosností menší než 18 tun a podjezdy nižšími než 3,8 metru. Počítá se s nejnižší dosažitelnou rychlostí.

Řešení Tasha umožňuje implementovat i mapové podklady s historickými rychlostmi.

Typy licencí

Způsob licencování
Cena aplikace pro plánování a optimalizaci tras Tasha se odvíjí od frekvence plánování, počtu dispečerských pracovišť, počtu vozidel a typu instalace. Klíčovým ukazatelem je počet optimalizovaných vozidel. Provozy s počtem vozů nad 30 a úpravami na míru jsou pak řešeny individuálně na základě konkrétních požadavků. Konečnou cenu vám rádi sdělíme po osobní schůzce.
Základní typy licencí
Zákazníkům jsme schopni nabídnout jak časově omezené licence (měsíční paušál dle počtu vozidel a dispečerských pracovišť), tak časově neomezenou licenci k trvalému užití (volitelně v kombinaci s ročním udržovacím poplatkem).

Systémové požadavky

Podporované operační systémy
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10 64-bit
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2016 64-bit
Požadavky na hardware

Procesor: výkonný procesor, např. Intel i7, Xeon nebo Ryzen 1800X. Výkon a rychlost řešitele při optimalizaci tras je významně závislá na počtu jader a frekvenci procesoru.

RAM: minimálně 4-8 GB; Doporučeno alespoň 16GB RAM.

Grafika: doporučeno rozlišení minimálně 1920x1080 a použití dvou monitorů pro současné zobrazení výsledků, mapy, reportů a dalších výstupů.

Disk: doporučen kvalitní SSD disk. Standardní instalace zabere přibližně 5GB.

Další požadavky

Pro využití funkce "Editovat v Excelu" je nezbytná instalace MS Office 14 a vyšší.

Vyžaduje .NET Framework verze 4.5.1 a vyšší (automaticky součástí Windows 8 a vyšší a Windows Server 2012 a vyšší.

Vyžaduje připojení k lokální nebo síťové instalaci Microsoft SQL Server 2014/2016 Express.