Software

Discover 3D

Discover 3D je kompletní 3D GIS systém, který je navržen zejména pro geology, analytiky z oblasti životního prostředí, těžaře a další profesionály z oblasti přírodních zdrojů. Jde o nadstavbovou aplikaci pro MapInfo Pro se zaměřením na tvorbu gridových povrchů a analýzu trojrozměrných dat. Navíc zde najdete nástroje na analýzu podzemních geologických útvarů a vrtů, nebo hydrologickou analýzu.

Discover 3D
Geologický průzkum a analýza
Většina GISů se orientuje pouze na práci s daty nasbíranými nad zemí. Discover 3D je ale připraven pracovat i s daty pořízenými při průzkumných geologických vrtech, nebo přímo v těžebních prostorách. Pomocí interpolací a modelování si můžete zobrazovat půdní řezy, modelovat podzemní ložiska ve 3D, vytvářet Voxel modely nebo geologické mapy.
Hydrologická a environmentální analýza
Aplikace obsahuje nástroje na analýzu říční sítě i simulaci úrovně podzemních vod. Umožňuje také simulovat šíření znečišťujících látek z určitého místa do povrchových a podzemních vod. Tyto jevy je potom možné kombinovat s daty o využití půdy v průběhu času, nebo rozšiřování oblastí sucha. Kombinací všech informací na jednom místě můžete odhalit korelace a trendy, které by jinak zůstaly skryty.
Práce s gridy
Gridové povrchy můžete vytvářet v různých formátech pomocí několika druhů interpolací. Výsledný povrch lze upravovat a analyzovat pomocí desítek funkcí (výběr podle hodnot, klasifikace, barevné škálování, nastavení stínování, ořez, slučování povrchů, matematické operace s povrchy, viditelnost z bodu, sklon terénu atd.). Z gridů můžete plnit hodnoty do vektorových vrstev, nebo z nich vektorové vrstvy přímo vytvářet (například vrstevnice).
3D prostředí
Součástí aplikace je 3D okno, ve kterém lze povrchy analyzovat v trojrozměrném prostoru. Můžete kombinovat různé druhy povrchů, rastrové podklady (například ortofoto), 2D a 3D vektory (například stavební konstrukce, silnice, body v prostoru, atd.). Pokud některá data třetí rozměr nemají, dá se jim přiřadit z modelu terénu, nebo podle sloupce v tabulce.
Simulace a animace
V 3D okně data vypadají podobně jako v reálném světě, takže je to ideální prostředí na tvorbu simulací nebo krátkých filmů. Typickým příkladem jsou průlety nad terénem, nebo konkrétní stavbou. Simulovat lze také průběh některých jevů, například postup povodňové vlny.

Ukázka prostředí

Aplikace Discover 3D je nadstavbovou aplikací pro MapInfo Pro. V rámci programu má několik vlastních menu a tlačítkových lišt, na kterých najdete všechny funkce. Část práce probíhá přímo v MapInfu Pro, práce s 3D daty probíhá ve vlastním programovém okně.


Discover 3D

Detailní geologická mapa kombinovaná s modelem terénu. Z mapy lze na první pohled vyčíst litologicko-topografické vztahy a zákonitosti.


Discover 3D

Modely podzemních ložisek lze vytvářet přímo v prostředí Discoveru 3D. K dispozici máte Voxel model Toolkit, který na vytvoření 3D modelů využívá interpolační metody IDW, Kriging a další.


Discover 3D

Vytvořené geologické řezy, které jsou georeferencované a zobrazené na terénním modelu v místě provedení řezu.


Discover 3D

Gridový povrch a Voxel model vytvořené na základě dat z průzkumných vrtů, které jsou na obrázku reprezentované svislými válci. Značky u vrtů označují místa s výskytem určitých typů hornin.

Specifikace

Discover 3D je nadstavbovou aplikací pro MapInfo Pro. Vyžaduje MapInfo Pro verze 11 a vyšší. Další systémové požadavky a požadavky na hardware se odvíjí od verze použitého MapInfa Pro.