Všeobecné podmínky upravující užívání služeb poskytovaných společností CSmap, s.r.o.

1. Obecná ustanovení
1.1. Všeobecné podmínky upravující užívání služeb poskytovaných společnosti CSmap, s.r.o. (dále jako „všeobecné podmínky“) stanoví podmínky, za nichž společnost CSmap, s.r.o. IČ: 634 90 871 se sídlem Brno, Nové Sady 43, okres Brno-město, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21780 (dále jako „provozovatel“) provozuje geoportál map4all (dále jako „Služba“), dostupný na webové adrese http://www.map4all.cz a subdoménách této domény.
1.2. Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatele při užívání Služby. Uživatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu tyto všeobecné podmínky stanoví a bere na vědomí, že provozovatel může v případě jejich porušení uplatňovat sankce a opatření v těchto všeobecných podmínkách uvedené.
1.3. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, s plnou způsobilostí k právním úkonům, která užívá nebo žádá užívat služby poskytované provozovatelem na základě smlouvy o poskytování služeb podle těchto všeobecných podmínek.
1.4. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je vlastníkem Služby a všech informací obsažených na jeho webových stránkách. Současně bere uživatel na vědomí, že obsah webových stránek a obsah Služby je chráněn jakožto autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a provozovatel nebo jeho partneři jsou držitelem majetkových práv k těmto dílům.

2. Registrace uživatele, uzavření smlouvy
2.1. Smlouva o poskytnutí Služby vzniká okamžikem registrace nového uživatele prostřednictvím elektronického formuláře Registrace uživatele přístupného na webových stránkách poskytovatele nebo partnera poskytovatele z odkazu „Registrace“, do něhož uživatel doplní požadované identifikační údaje – název firmy / jméno a příjmení, IČ, emailovou adresu, telefon, adresu, vyjádří výslovný souhlas s těmito všeobecnými podmínkami zaškrtnutím políčka Souhlas a odešle vyplněný formulář provozovateli.
2.2. Registrace uživatele je projevem svobodné a dobrovolné vůle uživatele k vytvoření uživatelského účtu ke Službě a k uzavření smlouvy o poskytnutí Služby. Odeslání registračního formuláře uživatel akceptuje tyto všeobecné podmínky, potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním platným v době odeslání žádosti, a že se těmito všeobecnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy, řídí smluvní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem.
2.3. Registrací uživateli vzniká právo objednat si licence k příslušným modulům a užívat je dle podmínek stanovených těmito všeobecnými podmínkami. Samotnou registrací nevzniká uživateli žádný další závazek, ať už finanční nebo jiný a provozovateli nevzniká registrací uživateli nárok na finanční nebo jiné plnění.
2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo registraci uživatele z jakéhokoliv důvodu odmítnout a uživatelský účet nezaložit, v takovém případě není uzavřena ani smlouva o poskytnutí Služby.
2.5. Registrovaný uživatel má ze svého uživatelského účtu mimo jiné možnost aktivovat Demoverzi modulů a odeslat poptávku k poskytnutí Plné verze k uživatelem vybraným modulům.

3. Udělení licence; Vlastnictví; Typy licencí
3.1. Provozovatel poskytuje uživateli Službu prostřednictvím poskytnutí licencí k jednotlivým modulům, kdy každý modul dává uživateli možnost využívat určité specifikace a části Služby, většinou odvětvově zaměřené. Popisy jednotlivých modulů jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele.
3.2. Na základě uzavření smlouvy o poskytování Služby si může uživatel ve svém uživatelském účtu aktivovat zdarma Demoverzi nebo může odeslat poptávku k poskytnutí Plné verze. Plná verze je uživateli poskytnuta na základě uhrazení poplatku za licenci, kdy provozovatel stanoví výši poplatku ve své nabídce na základě odeslané poptávky uživatele. V případě uhrazení poplatku za Plnou verzi provozovatel vystaví uživateli doklad o uhrazení poplatku za licenci, který také slouží jakožto doklad o udělení licence.
3.3. Demoverze i Plná verze se uživateli poskytují jako nevýhradní a nepřenositelné a územně neomezené. Doba trvání licence a cena licence je závislá na druhu licence, kdy obě licence mají tato specifika:

Demoverze
- Licence Demoverze je časově omezená, a to na dobu 30 kalendářních dnů. Provozovatel si vyhrazuje právo časové omezení Demoverze změnit.
- V případě Demoverze je poskytovaná služba geograficky omezená, kdy je uživateli přístupný pouze jeden kraj.
- Licence Demoverze je uživateli poskytnuta bezplatně.
- Licence Demoverze může být uživateli poskytnuta pro každý modul pouze jedenkrát, pokud není provozovatelem písemně povoleno jinak.

Plná verze
- Plná verze je časově omezená, a to na dobu 1 roku (365 kalendářních dnů) pro každý modul Služby.
- Plná verze pro každý modul Služby je uživateli poskytnuta za poplatek dle nabídky provozovatele.
- Plná verze pro každý modul Služby může být uživateli prodloužena o další období po zaplacení poplatku dle platného ceníku a nabídky provozovatele.
- Plná verze je geograficky omezená, a to na území státu České republiky.

4. Podmínky používání
4.1. Uživatel je oprávněn používat Službu a všechny její výstupy pouze pro svou interní potřebu, pokud není provozovatelem písemně povoleno jinak.
4.2. Uživatel nesmí poskytovat svoje přihlašovací údaje ke Službě třetím osobám, a to žádnou formou tj. ani za úplatu, ani bezúplatně, ani pronájmem.
4.3. Uživatel nesmí pomocí Služby poskytovat třetím osobám služby, a to žádnou formou tj. ani za úplatu, ani bezúplatně, ani pronájmem, pokud není provozovatelem písemně povoleno jinak.
4.4. Uživatel nesmí ke Službě přistupovat jiným způsobem než pomocí uživatelského rozhraní a instrukcí poskytnutých provozovatelem.
4.5. Uživatel nesmí ke Službě přistupovat v jeden okamžik z více koncových zařízení (PC, notebook, tablet, telefon a jiné).
4.6. Uživatel nesmí měnit, odstraňovat nebo potlačovat jakékoliv patenty, ochranné známky, značky nebo názvy obsažené ve Službě.
4.7. Uživatel nesmí podnikat takové kroky, které by vedly nebo mohly vést k ohrožení funkčnosti Služby.
4.8. Uživatel nesmí provádět odvozené práce Služby, což jsou činnosti, které jsou založeny na Službě, ale určitým způsobem ji mění nebo upravují.
4.9. Uživatel nesmí poskytovat data ani informace obsažené ve Službě třetím osobám, a to žádnou formou tj. ani za úplatu, ani bezúplatně, ani pronájmem, pokud není provozovatelem písemně povoleno jinak.
4.10. Uživatel nesmí používat data ani informace obsažené ve Službě v jiném softwaru nebo řešení, pokud není provozovatelem písemně povoleno jinak.
4.11. Uživatel nesmí využívat data ani informace obsažené ve Službě pro tvorbu jakéhokoliv podobného komerčního produktu za účelem prodeje třetím osobám.
4.12. Uživatel nesmí poskytovat grafické výstupy ze Služby (obrázky v jakémkoliv grafickém formátu apod.) třetím osobám, a to žádnou formou tj. ani za úplatu, ani bezúplatně, ani pronájmem, pokud není provozovatelem písemně povoleno jinak.
4.13. Provozovatel je oprávněn jednostranně rozšířit podmínky užívání Služby, a to formou Certifikátu vydaného uživateli. Tento Certifikát je nepřenositelný a rozšíření podmínek užití Služby je účinné výlučně vůči uživateli, kterému byl Certifikát vydán.

5. Osobní údaje
5.1. Uživatel tímto výslovně souhlasí se správou, zpracováním a uchováváním osobních údajů provozovatelem ve v smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, v případě kdy uživatel takové údaje vyplnil při registraci nebo v rámci přístupu ke Službě. Uživatel poskytnutím údajů potvrzuje, že všechny jím poskytované údaje jsou pravdivé, přesné a potvrzuje, že byl před udělením předmětného souhlasu poučen o veškerých právech vyplývajících pro něj z výše uděleného souhlasu, zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že má k těmto údajům přístup, a že je oprávněn kdykoliv takový souhlas odvolat písemným oznámením na adrese provozovatele. Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů v zákonném rozsahu třetí osobu.
5.2. Uživatel uděluje tímto provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, že část svých osobních údajů (jméno, příjmení, název firmy, emailová adresa) může být provozovatelem předána ke zpracování smluvním partnerům provozovatele, a to pouze za účelem jejich interního zpracování partnerem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v tomto rozsahu uděluje uživatel provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla provozovatele.
5.3. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že provozovatel bude oprávněn zasílat uživateli obchodní sdělení - emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba nabízí a o novinkách, které nabízejí ostatní služby nebo produkty nabízené provozovatelem. Souhlas se zasíláním těchto emailových zpráv uděluje uživatel provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to emailovou zprávou nebo dopisem adresovaným do sídla provozovatele. Obchodními sděleními nejsou informace technické, provozní a informace týkající se žádosti či Služby.

6. Důvěrné informace
6.1. Uživatel i provozovatel tímto prohlašují, že všechny informace, které si v rámci poskytování Služby ať již úmyslně nebo opomenutím poskytli, považují za důvěrné. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě strany se zavazují nepředat důvěrné informace třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, nebo tyto informace použít v rozporu s jejich účelem. Pokud nebude dohodnuto výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou mezi stranami předávány, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů procesů, datových struktur, know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány a data, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a ceny, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery a zákazníky, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, které tak budou předem písemně označeny a jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
6.2. Má se za to, že za porušení bodu 5.1. se nepovažuje za porušení pokud uživatel nebo provozovatel poskytne informace svému advokátovi, nebo jiné osobě, která je vázaná mlčenlivostí ze zákona. Za porušení čl. 5.1. se taktéž nepovažuje poskytnutí informací správním orgánům na jejich výzvu v rámci jejich činnosti.

7. Zrušení uživatelského účtu
7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo registrovaný účet uživatele zrušit, v těchto případech:
7.1.1. Uživatel nevyužívá Plnou licenci žádného modulu a do svého účtu se nepřihlásil po dobu delší jak 6 měsíců.
7.1.2. Uživatel porušil podmínky používání Služby stanovené těmito všeobecnými podmínkami nebo Certifikátem rozšiřujícím podmínky užívání Služby, pokud byl uživateli takovýto Certifikát provozovatelem vydán.
7.1.3. Uživatelský účet byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení třetí osobě.
7.1.4. Uživatelský účet slouží k protiprávní činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly.
7.1.5. Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný uživatel bez vědomí tohoto jiného uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby.
7.2. Uživatel má právo svůj účet kdykoliv a bez udání důvodu zrušit, a to písemně emailovou zprávou nebo dopisem adresovaným do sídla provozovatele.
7.3. Zrušením uživatelského účtu nevzniká uživateli nárok na vrácení již zaplacených poplatků ze strany uživatele, a to ani v poměrné části.

8. Práva a povinnosti provozovatele
8.1. Provozovatel poskytuje uživateli v souladu s poskytnutými licencemi bezúplatně či za úplatu možnost užívat Službu v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.
8.2. Provozovatel má výhradní právo k jakémukoliv zásahu do Služby, včetně změny poskytování Služby, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu.
8.3. Změny všeobecných podmínek budou uživateli elektronicky oznámeny jejich zveřejněním na portálu provozovatele. Pokud uživatel nejpozději 7 dní ode dne oznámení o změnách Všeobecných podmínek nevyjádří svůj nesouhlas s těmito změnami, má se za to, že s nimi souhlasí a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny.
8.4. Provozovatel má právo omezit, přerušit či zastavit poskytování Služby z jakýchkoliv důvodů i bez důvodu, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu. Poskytovatel má současně právo omezit, přerušit nebo zastavit poskytování Služby uživateli, a to zejména v případě že uživatel nebo třetí osoba zneužili Službu, porušili tyto všeobecní podmínky nebo právní předpisy.
8.5. Provozovatel může na webových stránkách Služby zpřístupňovat reklamu, a to i kontextově cílenou.

9. Právo na náhradu škody
9.1. V případě, že provozovateli vznikne porušením této Smlouvy ze strany uživatele škoda, vyhrazuje si provozovatel právo domáhat se náhrady škody před soudem.

10. Záruka a odstoupení od smlouvy
10.1. Provozovatel nezaručuje, že Služba splní požadavky uživatele nebo že provoz Služby bude nepřerušený nebo bezchybný. Služba je poskytována „tak jak je“ a „jak je k dispozici“. Provozovatel neposkytuje záruku na používání Služby nebo na to, že bude služba fungovat bez přerušení (výpadku) či bez chyb, ani neposkytují žádné záruky ohledně dostupnosti Služby, správnosti, včasnosti nebo úplnosti informací nebo záruku ohledně výsledků používání Služby.
10.2. V případě, že je uživatelem spotřebitel má právo ve lhůtě 14ti dní ode dne uzavření smlouvy o poskytování Služby od této smlouvy odstoupit, a to odstoupením zaslaným buď emailem nebo dopisem na adresu provozovatele.

11. Omezení odpovědnosti
11.1. Ve smyslu ust. § 386 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je odpovědnost provozovatele za jakoukoliv škodu limitována výši ročního poplatku (ceny služby), který byl uživatelem provozovateli uhrazen. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv nepřímé, náhodné, následné, trestní, zvláštní nebo jiné škody související s používáním Služby nebo s neplněním závazků vyplívající z této smlouvy, a to i v takových případech, kdy byl provozovatel informován o možnosti vzniku těchto škod, bez ohledu na to, zda nedbalost byla způsobena provozovatelem.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tyto všeobecné podmínky představují úplnou dohodu mezi smluvními stranami s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předcházející a dočasné ujednání nebo dohody mezi smluvními stranami týkající se stejného předmětu. Tato smlouva může být změněna pouze postupem dle bodu 8.3. nebo pomocí písemného dodatku podepsaného provozovatelem a uživatelem.
12.2. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto všeobecných podmínek shledáno neplatným nebo nevykonatelným vzhledem k nařízení nebo usnesení oprávněných jurisdikcí, zbytek těchto Všeobecných podmínek zůstává v platnosti a je právně vykonatelný podle uvedených podmínek.
12.3. Bez písemného souhlasu provozovatele není uživatel oprávněn převést tuto smlouvu nebo jakékoliv právo udělené na jejím základě na třetí osobu.
12.4. Provozovatel není zodpovědný za vzniklé škody z důvodu prodlev nebo nedodržení závazků uvedených v této dohodě za předpokladu, že jsou zapříčiněny okolnostmi, které není možno ovlivnit. Mezi ně patří živelné pohromy, vládní omezení (včetně odstoupení či zrušení vývozu nebo dalších nezbytných licencí), války, stávky a/nebo jakékoliv další příčiny, které provozovatel nemůže v dostatečné míře regulovat.
12.5. Tyto všeobecné podmínky a smlouva o poskytnutí služby se řídi českým právem a případné spory budou řešeny českými soudy.